Javascript位运算

Javascript位运算

Javascript位运算


1.按位与

 0 & 0 = 0
 0 & 1 = 0
 1 & 1 = 1
 1 & 0 = 0

2.按位或

 0 | 0 = 0
 0 | 1 = 1
 1 | 1 = 1
 1 | 0 = 1

3.按位异或
  
 0 ^ 0 = 0
 0 ^ 1 = 1
 1 ^ 1 = 0
 1 ^ 0 = 1

 ps: 当且仅当只有一个表达式的某位上为 1 时,结果的该位才为 1。否则结果的该位为 0。

4.按位取反
 
 ps:~ 运算符查看表达式的二进制表示形式的值,并执行位非运算。
表达式中的任何一位为 1,则结果中的该位变为 0。 表达式中的任何一位为 0,则结果中的该位变为 1。